Hướng dẫn mới của Chính phủ về hỗ trợ một số trường hợp NLĐ bị tinh giản biên chế

26/08/2020 02:07 PM


Trên cơ sở thảo luận và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 07/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/08/2020. Trong đó, có hướng dẫn về việc hỗ trợ người lao động do tinh giản biên chế tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Ảnh minh họa.

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế quy định trường hợp tinh giản biên chế cho các đối tượng:

Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/09/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế sửa đổi Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP như sau:

Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

Đối với các đối tượng trên, theo Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/08/2020, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) cho đến khi Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể và quyết định cấp kinh phí từ Quỹ để thực hiện; Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước để quy định về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/08/2020

Oanh Nguyễn

theo Tạp chí BHXH