BHXH Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

16/09/2020 01:48 PM


Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, giúp Thủ tướng trong việc chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tài chính toàn diện, thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về tài chính toàn diện; giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra hoạt động tài chính toàn diện và thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

BHXH Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế, nghiên cứu, xem xét việc thực hiện các khuyến nghị của quốc tế về tài chính toàn diện; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động tài chính toàn diện của quốc gia, kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ...

Cũng theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (Ban Chỉ đạo). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ NN&PTNT, Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ TT-TT, Bộ KH-CN, Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và BHXH Việt Nam.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo do NSNN đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các nguồn hợp pháp khác.

Quang Hùng

theo Báo BHXH.