Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

17/07/2020 04:14 PM


Chiều 15/7/2020, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được giao năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và đã đạt được một số kết quả: Đến ngày 30/6/2020 tổng số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 83.339 người, tăng 1.828 người so với năm 2019, đạt tỷ lệ 17,7% lực lượng lao động trong tỉnh, thấp hơn 1,23% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2020 (tương ứng số người còn thiếu so với kế hoạch là 5.776 người); trong đó: Số  người gia BHXH bắt buộc là 66.632 người, giảm 1.652 người so với năm 2019. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.707 người, tăng 3.153 người so với năm 2019, đạt tỷ lệ 3,5% so với lực lượng lao động trong toàn tỉnh, trong 8 huyện, thị xã, thành phố, chỉ có thành phố Đồng Hới đạt tỷ lệ 51% dân số trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, vượt 7,56% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, còn lại các huyện, thị xã đều chưa đạt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Tổng số người tham gia BHYT là 776.418 người (bao gồm thân nhân lực lượng vũ trang), giảm 3.746 người so với năm 2019; đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 87%, thấp hơn 6% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2020 (tương ứng số còn thiếu so với kế hoạch là 53.646 người). Trong đó, chỉ có 02 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao trong 6 tháng đầu năm là huyện Minh Hóa và thành phố Đồng Hới, các huyện, thị xã còn lại đều thấp hơn so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là  58.049 người, đạt tỷ lệ 13% lực lượng lao động trong tỉnh, thấp hơn 1,1% so kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2020. Trong đó, thành phố Đồng Hới, số người tham gia BHTN đạt tỷ lệ 44% lực lượng lao động, vượt 7,8% so với kế hoạch UBND tỉnh giao và là đơn vị duy nhất hoàn thành chỉ tiêu giao về BHTN trong 6 tháng đầu năm 2020.

Nguyên nhân chủ yếu giảm đối tượng tham gia chính sách BHXH, BHYT là do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp và người dân; các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp giảm lao động. Người sử dụng lao động tại một số doanh nghiệp chưa tự giác chấp hành luật BHXH, BHYT, chưa kê khai đóng BHXH đủ số lao động hiện có. Việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra còn một số hạn chế.

Để tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm đạt kế hoạch của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng-Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cấp tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung trọng tâm sau:

Đối với Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT: Tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đối với địa bàn được Trưởng Ban chỉ đạo phân công phụ trách.

BHXH tỉnh Quảng Bình: Tiếp tục tham mưu, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện  với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua nhiều kênh thông tin, để người sử dụng lao động và người lao động tích cực tham gia; Tập trung rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp có chênh lệch về số lao động kê khai thuế và tham gia BHXH để phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT như trốn đóng, nợ đọng, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT; Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phát triển đối tượng cấp huyện, cấp xã trong việc chỉ đạo rà soát nắm bắt đối tượng chưa tham gia trên địa bàn và giao chỉ tiêu cụ thể và đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý để chỉ đạo kịp thời; Tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp đến nhóm đối tượng là nông dân, hộ gia đình có thẻ BHYT Formosa đã hết hạn sử dụng từ năm 2019 nhưng chưa tham gia lại; hộ gia đình mới thoát nghèo năm 2020, người dân ở các xã mới đưa ra khỏi xã khó khăn, bãi ngang năm 2020 chưa mua BHYT tái tục để vận động tham gia.

Đ/c Phạm Thanh Tùng-Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm

Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KCB BHYT và sử dụng quỹ KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác KCB BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật BHXH đối với các cơ quan, đơn vị doanh nghiêp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Giáo dục-Đào tạo: Phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng và ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp tốt với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, đưa kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với các đơn vị trực thuộc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phát huy tinh thần trách nhiệm; gắn trách trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng, của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về lãnh đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT với chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh giao; Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cấp huyện và cấp xã, đặc biệt là việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Kế hoạch UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã giao cho mỗi địa phương; Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cấp huyện hoạt động có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch phát triển đối tượng năm 2020 của UBND tỉnh giao./.

Huy Hương.