Quảng Bình hướng dẫn chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT

05/06/2020 04:34 PM


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 542 về việc ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình sẽ chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) của người tham gia BHYT theo hộ gia đình, hộ nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và học sinh sinh viên (gọi chung là nhà trường) được xác định theo tỷ lệ (%) trên số tiền thực thu của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo từng nhóm đối tượng (không bao gồm số tiền thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đóng) năm 2020 cụ thể như sau:

Đối tượng BHXH tự nguyện tham gia lần đầu là người lần đầu tham gia BHXH tự nguyện (kể cả những người đã tham gia BHXH bắt buộc) và đóng tiền liên tục kể từ ngày tham gia theo phương thức đóng. Thời gian được tính mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu áp dụng cho đối tượng tham gia lần đầu không quá 12 tháng (không bao gồm đối tượng tham gia đóng bù cho những tháng gián đoạn) theo quy định.

Trường hợp, người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu đóng một lần cho nhiều năm  thì mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu áp dụng đối với đối tượng tham gia lần đầu theo quy định trên tối đa 12 tháng tính từ ngày tham gia.

Đối tượng BHYT hộ gia đình tham gia lần đầu là người tham gia BHYT theo hộ gia đình lần đầu và đóng liên tục kể từ ngày tham gia theo phương thức đóng (kể cả các đối tượng đã tham gia ở các nhóm đối tượng khác). Thời gian được tính mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu áp dụng cho đối tượng tham gia lần đầu theo phương thức đóng, tối đa không quá 12 tháng.

Chị Dương Thị Thu - Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của UBND xã Đồng Trạch huyện Bố Trạch hướng dẫn người dân ghi tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Đối tượng BHXH tự nguyện tiếp tục tham gia: Là người đang tham gia hoặc đã có quá trình tham gia BHXH tự nguyện đóng tiếp. Mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu áp dụng đối với đối tượng tiếp tục tham gia theo quy định.

Đối tượng BHYT hộ gia đình tiếp tục tham gia là người tham gia BHYT theo hộ gia đình, thẻ BHYT hết hạn sử dụng tham gia tiếp. Mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu áp dụng đối với đối tượng tiếp tục tham gia theo quy định.

Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ nghèo đa chiều được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và học sinh sinh viên: không phân biệt đối tượng tham gia lần đầu và tiếp tục tham gia.

Căn cứ số tiền thực thu của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo từng nhóm đối tượng do tổ chức làm đại lý thu/nhà trường nộp vào quỹ BHXH, BHYT, cơ quan Bảo hiểm xã hội trích, trả ngay thù lao cho tổ chức làm đại lý thu/nhà trường.

Mức chi thù lao BHXH tự nguyện, BHYT theo từng nhóm đối tượng cho tổ chức làm đại lý thu/nhà trường để vận động, tiếp nhận hồ sơ, duy trì phát triển đối tượng, đôn đốc, thu tiền đóng, nhận, trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT./.

Nguyễn Thị Tố Quyên